Automatyzacja Procesu Pomiarowego

Informacje na tej stronie dotyczą zajęć prowadzonych na Wydziale FT i MS Politechniki Gdańskiej w semestrze letnim 2017/2018.
Ostatnia modyfikacja: 17.04.2018

Przebieg zajęć

Wykłady odbywają się przez pierwszą połowę semestru. Zakończą się colloquim, a w późniejszych 2/3 częściach semestru odbędą się ćwiczenia laboratoryjne.

Warunki i tryb zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia są punkty zaliczeniowe uzyskiwane w trakcie trwania zajęć. Przewidywana liczba punktów do konieczna uzyskania zaliczenia na ocenę dostateczną wynosi co najmniej po 11/20 punktów z colloquium i laboratorium. Ocena ustalana jest proporcjomalne do liczby punktów, z jednakową wagą obu części.

Colloquium zaliczeniowe

Colloquium zaliczeniowe odbędzie się w połowie semetru (po wykładach). Będzie składało się z testu wyboru i pytań opisowych. Maksymalna liczba punktów wyniesie 20, tyle samo punktów można będzie zdobyć za ćwiczenia laboratoryjne. Uwaga: nie będzie możliwości odrabiania ćwiczeń laboratoryjnych po zakończeniu semestru! Alternatywą do ćwiczeń laboratoryjnych (dla zainteresowanych) jest projekt.
Tu pojawi się link do laboratorium.

Wykłady

Przedstawiony program wykładów powinien umożliwić zorientowanie się w zamierzeniach i przypomnieć o czym była mowa.
Data Tematyka Materiały pomocnicze
Struktura systemu pomiarowego
 • Elementy i architektura systemu pomiarowego
 • Różne topologie systemu pomiarowego
 • Pojęcie interfejsu
 • Układy wejściowe kondycjonowania sygnału: wzmacniacze pomiarowe i izolacyjne, filtry analogowe, układy linearyzujące i funkcyjne; multipleksery sygnału analogowego
Dla zainteresowanych: firmy Maxim, Analog Devices oraz Burr Brown (oddział firmy Texas Instruments) produkują specjalizowane układy scalone do kondycjonowania sygnałów analogowych. Na stronach WWW można znaleźć kompletne dane katalogowe tych układów i noty aplikacyjne.

Duży asortyment mierników systemowych produkują firmy Agilent, Keithley, i wiele innych.

Prezentacje z wykładu:
Wstęp
Układy wejściowe.
Struktura systemu pomiarowego - c.d.
 • Czujniki wielkości fizycznych: generacyjne i parametryczne. Podstawowe typy i układy pracy. Przykłady czujników temperatury, wilgotności, PH, natężenia światła, przemieszczenia, ciśnienia, siły i przyspieszenia...
Czujniki
LabView
Struktura systemu pomiarowego - c.d.
 • Układy wykonawcze
Układy wykonawcze.
27.03.2018 Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
 • Metody przetwarzania A/C
 • Błędy przetwarzania A/C
 • Podstawowe parametry przetworników A/C
 • Zjawisko aliasingu
C/A i A/C.
10.04.2018 Podstawy procesów automatycznego sterowania
 • Obiekt sterowany i jego właściwości
 • Procesy sterujące ze sprzężeniem zwrotnym P, PI, PID.
 • Dobór nastaw procesu sterowania
Regulacja
17.04.2018 Łącza do transmisji danych cyfrowych w systemach pomiarowych
 • Organizacja transmisji informacji w cyfrowych systemach pomiarowych
  • Standaryzacja elektryczna, logiczna i mechaniczna
  • Transmisja równoległa i szeregowa
  • Transmisja synchroniczna i asynchroniczna
  • Potwierdzenia
  • Kody
 • Postawowe typy interfejsów stosowane w cyfrowych systemach pomiarowych
  • Interfejsy szeregowe
   • RS232
   • RS422 i RS485
  • Interfejsy równoległe
  • Interfejs IEEE488
   • Struktura magistrali, reailizacje praktyczne i funkcje urządzeń
   • Organizacja przepływu danych
  • System CAMAC
Interfejsy: lokalne, CAN, sieci przemysłowe.
CAN (Controller Area Network)
Colloquium

Literatura

Zalecana literatura

 1. Waldemar Nawrocki Komputerowe systemy pomiarowe
  Pozycja zawierająca znakomitą większość materiału będącego przedmiotem wykładu i wiele innych pokrewnych, a ważnych zagadnień.
 2. Z. Kulka, A. Libura, M. Nadachowski Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
  Pozycja bardzo solidna, choć nie zawiera informacji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie przetwzrzania A/C i C/A.
 3. Wojciech Nowakowski, Artur Boratyński, Jarosław Borowiecki System interfejsu IEC-625
 4. Marek M. Staborowski Cyfrowe przyrządy pomiarowe
 5. Systemy interfejsu w miernictwie, Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Nowakowskiego
 6. Piotr Lesiak, Dariusz Świstulski Komputerowa technika pomiarowa w przykładach
 7. Tadeusz Stacewicz, Andrzej Kotlicki Elektronika a laboratorium naukowym
  Elementarna i pobieżna dyskusja, za to szerokiego zakresu zagadnień.

Napisz Strona "domowa"