Elektryczność i magnetyzm

Informacje na tej stronie dotyczą wykładu prowadzonego na pierwszym roku Wydziału FT i MS Politechniki Gdańskiej.
Ostatnie zmiany: 26.02.2016

Zasady

Egzaminy I termin:
Część ustna:
Termin poprawkowy:
Część ustna:
Ocena końcowa będzie zależna od sumy punktów. Można zdobyć:
  • do 50 punktów za ćwiczenia rachunkowe (2 colloquia po 25 punktów)
  • do 50 punktów za egzamin.
By otrzymać oceną dostateczną należy zdobyć więcej niż 50% punktów zarówno z części zadaniowo-ćwiczeniowej, jak i z egzaminu. Ocena ostateczna będzie wprost proporcjonalna do liczby punktów.
 
Egzamin będzie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny będzie składał się z testu wyboru i kilku zadań rachunkowych oraz problemowych. Główny nacisk zostanie położony na zrozumienie pojęć i umiejętność samodzielnego stosowania posiadanej wiedzy. Po egzaminie pisemnym odbędzie się część ustna, zaproszę na nię osoby, w przypadku których mam wątpliwości odnośnie oceny. Nie przewiduję zwolnień z egzamniu.

Dodatkowe punkty - konkursy

Punkty dodatkowe, nie są "obowiązkowe" - trafiają tylko do licznika, nigdy do mianownika.
  • Być może od czasu do czasu będzie można uzyskać kilka dodatkowych punktów egzaminacyjnych w sposób ogłoszony na wykładach (konkursy). Z konkursów wyłączone są osoby powtarzające przedmiot. Łącznie można w ten sposób otrzymać do 10 punktów.
  • Możliwe są także dodatkowe punkty za dużą aktywność na ćwiczeniach.