INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Raport wykonalności

Strona tytułowa (1p.) Nazwa projektu, wersja, autorzy, data.
Założenia wstępne (2p.) Krótka i jasna identyfikacja dokumentu: podstawa wykonania raportu, zleceniodawca, opis zawartości dokumentu, przeznaczenie dokumentu, historia wersji, zakres projektu.
Metody zbierania informacji (3p.) Szczegółowy opis przeprowadzonej analizy, sposobów zbierania informacji, odsyłacze do osób i dokumentacji.
Opis stanu obecnego (5p.) Opis głównych cech istniejącego systemu wykorzystywanego obecnie. Powinien zawierać opis głównych zadań, jego użytkowników, zasobów, sprzętu, urządzeń do wprowadzania i wyprowadzania danych, środowiska i innych elementów związanych z istniejącym systemem.
Charakterystyka użytkowników (2p.) Charakterystyka użytkowników projektowanego systemu z uwględnieniem ich wieku, mentalności, świadomości informatycznej, znajomości sprzętu komputerowego itp. czynników mogących mieć wpływ na powodzenie wdrożenia systemu.
Wymagania na nowy system (6p.) Opis wymagań oraz ograniczeń:
- funkcjonalnych (funkcjonalność oraz usługi systemu),
- pozafunkcjonalnych (produktowe: sprawnościowe, niezawodnościowe, wiarygodnościowe, przenośności, użyteczności; organizacyjne: dostawy, implementacyjne, standardów; zewnętrzne: współpracy, etyczne, prawne),
- dziedzinowych (wynikających z dziedziny zastosowania systemu),
- dotyczących interfejsu użytkownika.
Mogą być one wyprowadzone z istniejącego systemu (część starego systemu może być ujęta przez nowy system) oraz z dyskusji z przyszłymi użytkownikami i udziałowcami.
Wymagania można opisać (możliwie zwięzłym i jednoznacznym) językiem naturalnym lub też w sposób bardziej sformalizowany, przy użyciu formatek, tabel, diagramów, rysunków, schematów itp.
Opis proponowanego systemu (6p.) Należy ogólnie przedstawić sprzęt oraz oprogramowanie które będzie użyte do budowy systemu (np. w postaci szkicu projektu logicznego wraz z zarysowanymi definicjami wejść i wyjść) oraz skonfrontować je z aktualnie wykorzystywanym. Różnice pomiędzy nowym rozwiązaniem, a tym, co było do tej pory wykorzystywane, należy przeciwstawić i omówić. Jakikolwiek wpływ nowego systemu na inne części przedsiębiorstwa powinien być starannie przestudiowany.
Należy określić wpływ nowego systemu na personel i - jeśli taki będzie istniał - to należy wskazać ewentualne potrzeby edukacji, redukcji czy też zatrudnienia nowych osób. Ważne jest także określenie strategii lub planu zapewnienia bezpieczeństwa przez ochronę przed niepowołanym dostępem jak i uszkodzeniem danych.
Należy również wskazać oprogramowanie narzędziowe oraz pakiety, które miałyby być wykorzystane przez wytwórcę.
Harmonogram prac (4p.) Sugerowane plany i polityka realizacji projektu (w tym problem okresu przejściowego w organizacji pomiędzy starym systemem a nowym).
Możliwe alternatywy (4p.) Obejmują trzy główne elementy:
- informacje o innych istniejących rozwiązaniach;
- inne możliwości lub warianty proponowanego systemu, opis powinien krótko nawiązywać do elementów wymienionych w sekcji "Opis proponowanego systemu";
- alternatywne harmonogramy.
Koszty i zyski (6p.) Należy jak najdokładniej oszacować całkowity koszt wdrożenia systemu, na który składają się m.in. koszty:
- zakupu sprzętu,
- wytworzenia i/lub zakupu oprogramowania,
- zatrudnienia nowych osób,
- przeszkolenia personelu, itp.
Następnie należy oszacować zyski, które przyniesie przedsiębiorstwu wprowadzenie systemu. Pomóc w tym mogą odpowiedzi na poniższe pytania:
Czy i jak system przyczyni się do realizacji ogólnych celów przedsiębiorstwa?
Czy będzie miał bezpośredni wkład w osiąganie celów gospodarczych?
Jakie istnieją pozaekonomiczne korzyści z wdrożenia systemu?
Jak firma poradziłaby sobie, jeżeli system by nie powstał?
Ocena ryzyka (4p.) Należy umieścić oszacowanie ryzyka ekonomicznego, czasu realizacji oraz technicznego (problemy z nabyciem odpowiedniej technologii, wykorzystania nowych, niesprawdzonych technologii i rozwiązań itd., problem zatrudnienia nowych projektantów, programistów i inne).
Ewolucja systemu (2p.) Opis przewidywanych modyfikacji systemu, które mogą nastąpić w wyniku ewolucji sprzętu, zmiany potrzeb użytkowników itp.
Uwarunkowania prawne (4p.) Podsumowanie aspektów prawnych występujących w innych częściach raportu. Powinny być w tym miejscu zaprezentowane wszelkie zmiany prawne wynikłe ze zmian w organizacji przedsiębiorstwa w trakcie i po wprowadzeniu nowych rozwiązań.
Wnioski (1p.) Zalecenie kontynuacji budowy systemu lub jej przerwania (z uzasadnieniem).

Razem: 50p.
Uwaga! Punkty te zostaną przeskalowane do zakresu [0p., 40p.], zgodnie ze wzorem: punktacja_koncowa = round(punkty * 4/5).