INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Zasady zaliczenia laboratorium

1. Obecność jest obowiązkowa.
2. Praca odbywa się w zespołach dwuosobowych.
3. Na ocenę z laboratorium wpływają następujące czynniki:
  - terminowość oddawania poszczególnych zadań;
  - jakość oddanych projektów (kompletność, poprawność, czytelność);
  - zgodność implementacji z projektem;
  - wyniki krótkich, testowych sprawdzianów przeprowadzanych na zajęciach.
   Laboratorium zostaje zaliczone w przypadku zdobycia co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów.
   Szczegółowa punktacja za poszczególne zadania określona jest w harmonogramie prac.