TeX / LaTeX - krótka ściągawka

Powrót

TeX - zasada działania

[Edytor tekstu] -> .tex -> [TeX/LaTeX] -> .dvi -> ekran, drukarka, [dvips] -> .ps, [dvipdfm] -> .pdf

LaTeX jako rozszerzenie TeX-a

Założenie: oddzielenie treści od struktury oraz dodatkowe polecenia i makra ułatwiające tworzenie dokumentów.

Dokument w LaTeX-u: preambuła, część główna

\documentclass[opcje]{klasa} %początek preambuły;
    opcje: 10(11,12)pt, a4(letter)paper, twocolumn, draft; klasy: article, report, book, letter, slides

Najczęściej używane komendy w preambule:
\author{Autor Dokumentu}
\title{Tytuł dokumentu}
\date{} %wyłączenie drukowania daty
\linespread{1.3} %interlinia
\usepackage{pakiet} %dołączenie dodatkowego pakietu
\sloppy %trochę brzydszy dokument, ale mniej błędów przy jego przetwarzaniu
\pagestyle{} %plain, headings, empty - styl paginy
%A to jest komentarz

Bardziej zaawansowane komendy preambuły:
\newtheorem{tw}{Twierdzenie} %nowe srodowisko "tw" do wyróżniania np. twierdzeń
\newcommand{\be}{\begin{equation}} %nowa komenda bez parametru (skrót)
\newcommand{\wyroznienie}[1]{\texttt{#1}} %nowa komenda z parametrem

\begin{document} %część główna
...
\end{document}

Znaki specjalne

$\backslash$   \{   \}   \%   \#   \$   \&   \_   \^   \~

Polonizacja

\usepackage{polski} %wczytanie pakietu "polski"
\prefixing %polskie znaki: /a /c /e /z /x /o /s /l /A /C itd.
dodatkowe klasy z polskimi zwyczajami typograficznymi: mwart, mwbk, mwrep

Układ graficzny strony

Zmiana marginesów (w preambule):
\addtolength{\textwidth}{3cm}
\addtolength{\hoffset}{-1.5cm}
\addtolength{\textheight}{3cm}
\addtolength{\voffset}{-1.5cm}
Powyższe polecenia modyfikują domyślny układ strony, poszerzając domyślną szerokość i długość szpalty o 3cm.

Można też użyć pakietu "geometry":
\usepackage[a4paper, left=2.5cm, right=2.5cm, top=3.5cm, bottom=3.5cm, headsep=1.2cm]{geometry}

Struktura dokumentu: podział logiczny

\maketitle %utworzenie tytułu na podstawie preambuły
\section[tytul_do_spisu]{tytuł} \subsection{}, \subsubsection{}
\paragraph{} \subparagraph{}
\part{}, \chapter{} %w klasach book, report
\input{plik} %wczytanie zawartości innego pliku (przydatne przy długich dokumentach)

Formatowanie tekstu

\\ lub \newline %nowy wiersz
[pusty wiersz] %nowy akapit
\newpage %nowa strona
\nolinebreak lub ~ %zakaz złamania wiersza
\nopagebreak %zakaz złamania strony
\[spacja] %pojedynczy odstęp
\vspace{4cm}, \bigskip, \medskip, \smallskip %odstęp pionowy
\hspace{2in} %odstęp poziomy
\begin{center} ... \end{center} %justowanie wiersza w poziomie; center, flushright, flushleft
\thispagestyle{} %zmiana stylu paginy dla pojedynczej strony

Różne symbole

cudzysłowy: ,, ... ''
\ldots, \cdots %trzykropki
-, --, --- %dywiz (łącznik), półpauza, myślnik

Środowiska

\begin{nazwa}
  ...
\end{nazwa}

Wybrane środowiska:
center, flushright, flushleft %justowanie
enumerate, itemize (\item) %wyliczenia
figure, table, tabular %rysunki, tabele
verbatim %symulacja maszynopisu
small, large, huge itp. %stopnie pisma

Tabele

\begin{tabular}{|l|c|r|} %lub np. {lcrrr}, {|rr|} itd. w zależności od liczby żądanych kolumn i ich justowania
\hline %linia pozioma w tabeli
... & ... & ... \\
... %kolejne wiersze
\multicolumn{3}{c}{...} \\ % rozciągnięcie wiersza na 3 kolumny
\end{tabular}

Najczęściej wstawia się tabele w środowisko "table", dzięki czemu są numerowane, można wstawić tytuł (\caption{}) oraz etykietę (\label{}) - patrz dział "Rysunki".

Rysunki

Metoda dołączania rysunków postscriptowych (.ps, .eps):

\input{epsfx} %dołączenie pliku umożliwiającego dołączanie grafik (w preambule)
...
\begin{figure}[!ht] %!ht - parametry umieszczenia rysunku na stronie
  \epsfxsize=6cm \epsfbox{rysunek.eps}
  \caption[Podpis_do_spisu]{Podpis}
  \label{etykieta}
\end{figure}

Zwykle rysunki wstawia się w środowisko "figure", dzięki czemu są numerowane, można wstawić tytuł (\caption{}) oraz etykietę (\label{}).
Umieszczanie rysunków rastrowych (.bmp, .jpg, .png) jest możliwe np. przy użyciu pakietu "graphicx".

Spisy

Spis treści: \tableofcontents
Spis tabel, rysunków: \listoftables, \listoffigures
Spis literatury: \begin{thebibliography}{99} \bibitem{etykieta}... \end{thebibliography}

Odnośniki, odsyłacze, przypisy

\label{etykieta} %etykieta rozdzialu, tabeli, rysunku, strony itp.
\ref{etykieta} %odsylacz do rozdzialu, tabeli, rysunku itp. z etykieta
\pageref{etykieta} %odsyłacz do strony z etykieta
\footnote{...} %przypis
\cite[etykieta] %ze spisu literatury

Matematyka

$...$ %krótka wstawka matematyczna wewnątrz akapitu
\begin{displaymath} ... \end{displaymath} %równanie nienumerowane
\begin{equation} ... \end{equation} %równanie numerowane (wyłączenie numeracji: \nonumber)
\begin{eqnarray} ... & ... \\ ... & \end{equation} %układ równań - numerowany
Odstępy: \! (odstęp ujemny)   \,   \:   \;   \[spacja]   \quad   \qquad
Greckie litery: \alpha, \Beta, \Gamma, \phi, \varphi itd...
Inne symbole (proste): \infty, \neq, \leq, \geq, \pm, \in, \pi, \vdots, \ddots, \ldots, \ldots
  \rightarrow (\to), \leftarrow, \longright(left)arrow, \times, \cdot
pogrubienie: \mathbf{}
pismo kaligraficzne: \mathcal{}
matematyczne symbole półgrube: \mbox{\boldmath$...$}
tryb normalny: \textrm{}
Funkcje: \sin{}, \cos{}, \tan{} \ln{}, \cot{} itd...
Indeksy górna, dolne: a^b, x_i
Inne symbole (złożone): \vec{}, \sum_{od}^{do}, \int_{od}^{do}, \sqrt{}, \lim_{},
   n \atop k (n nad k), n \choose k (symbol Newtona), \overline{}, \underline{}
   \dot{}, \ddot{} Ułamki: \frac{licznik}{mianownik}
Nawiasy: [ ( \{ \underbrace
  \left[ ... \right] (automatyczny rozmiar nawiasu)
  \big \Big \bigg \Bigg + nawias, np. \bigg( (ręczny rozmiar nawiasu)
macierze (podobnie jak tabele):
  \begin{array}{ccc} %Trzy kolumny
  ... & ... & ... \\
  ... %kolejne wiersze
  \end{array}

Czcionki i stopień pisma

\textrm{krój szeryfowy}
\textsf{krój bezszeryfowy}
\texttt{grotesk}
\textmd{pismo jasne}
\textbf{pismo grube}
\textup{odmiana prosta}
\textsl{odmiana pochyła}
\textit{kursywa}
\textsc{kapitaliki}
\textnormal{głowna czcionka dokumentu}
\emph{wyróżnienie}

{\Huge największy}
{\huge ogromny}
{\LARGE bardzo duży}
{\Large większy}
{\large duży}
{\normalsize normalny}
{\small mały}
{\footnotesize mniejszy }
{\scriptsize bardzo mały}
{\tiny mikroskopijny}

Można używać składni jak dla środowisk, np. \begin{Large} ... \end{Large}


Powrót na początek strony