Statut koła

Ściągnij wersję PDF  

STATUT NAUKOWEGO KOŁA MATEMATYKI
STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PRZY WYDZIALE FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Rozdział I: Cel, zakres działania i formy pracy.

§1.

Celem działalności Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej jest rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zdobywanych przez studentów w okresie studiów.

§2.

Do zakresu działań Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej należy umożliwienie pracy twórczej studentom, a w szczególności:

  1. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych studentów,

  2. udział w przygotowywaniu do pracy przyszłej kadry naukowej,

  3. inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wyższej,

  4. kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych.

§3.

Swoje zadania Naukowe Koło Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej realizuje poprzez następujące formy pracy:

  1. prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych,

  2. organizowanie i udział w spotkaniach i zjazdach naukowych,

  3. organizowanie i udział w obozach naukowych,

  4. współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi i technicznymi,

  5. poszukiwanie kontaktów z przedsiębiorstwami i współpraca z nimi nad projektami,

  6. systematyczne opracowywanie dostępnej wiedzy z zakresu zainteresowań Koła i prezentowanie jej w wybranych grupach tematycznych,

§4.

Ilekroć w Statucie jest mowa o Kole należy rozumieć przez to Naukowe Koło Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej.

 

Rozdział II: Władze Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej.

§5.

Władze Koła stanowi Walne Zebranie i Zarząd Koła. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie członków Koła.

§6.

1. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku lub na wniosek 1/3 liczby członków Koła.

2. Zarząd zobowiązany jest ogłosić termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania co najmniej na tydzień przed zebraniem i powiadomić o tym władze Uczelni i Opiekuna Naukowego.

3. Walne Zebranie członków Koła:

  1. przyjmuje sprawozdanie w tym sprawozdanie finansowe i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

  2. określa kierunki dalszej działalności Koła,

  3. zatwierdza plan finansowy opracowany przez Zarząd,

  4. wybiera nowy Zarząd Koła,

  5. określa szczegółowe zasady przyjmowania i skreślania członków Koła,

  6. uchwala zmiany w Statucie,

  7. podejmuje decyzję o rozwiązaniu Koła,

 

§7.

1. Zarząd Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej:

  1. kieruje działalnością Koła, jego zespołami funkcyjnymi,

  2. reprezentuje Koło na zewnątrz wobec władz, urzędów i instytucji,

  3. w porozumieniu z Opiekunem Naukowym opracowuje plan pracy Koła i sprawozdanie z działalności,

  4. opracowuje preliminarz budżetowy Koła,

  5. w porozumieniu z Opiekunem Naukowym ustala składy osobowe zespołów problemowych i naukowo-badawczych,

  6. ustala w porozumieniu z Opiekunem Naukowym skład osobowy delegacji na seminaria i sesje naukowe,

  7. realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia,

  8. przyjmuje nowych Członków Koła i wykreśla osoby, które utraciły status studenta lub pracownika PG,

  9. wnioskuje o nadanie tytułu Honorowego Członka lub Honorowego Prezesa Koła, które uchwala Walne Zebranie,

  10. wnioskuje o poprawkach do Statutu.

2. Wybory Zarządu Koła odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym na Walnym Zebraniu. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd Koła wybierany jest w składzie:

  1. Prezes

  2. 1-2 wiceprezesów

  3. Sekretarz

  4. Członkowie Zarządu (liczbę członków ustala Walne Zebranie)

  5. Opiekun Naukowy Koła

3. Do kompetencji i obowiązków Prezesa należy:

  1. odpowiedzialność za całokształt pracy Koła wobec Walnego Zebrania członków Koła i Władz Uczelni,

  2. zwoływanie Walnego Zebrania,

  3. koordynowanie pracy bieżącej Koła,

  4. rozstrzyganie spraw spornych.

4. Prezes i wiceprezesi Koła odpowiedzialni są za prowadzenie dokumentacji Koła i za wszelkie inne materiały posiadane lub użytkowane przez Koło.

5. Zarząd lub osoby wchodzące w jego skład mogą być odwoływane w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków. Odwołanie Zarządu Koła lub jego członków następuje na Walnym Zebraniu.

§8.

Wszystkie postanowienia władz Koła podejmowane są większością głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania członków Koła. W przypadku braku rozstrzygnięcia przez głosowanie decyzja należy do Prezesa.

§9.

Decyzje dotyczące zarządzania majątkiem Koła i spraw osobowych wymagają obecności Prezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd i Prezesa.

 

Rozdział III: Organizacja Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej.

§10.

Członkiem Naukowego Koła Matematyki może zostać:

  1. student dowolnego wydziału i kierunku studiów Politechniki Gdańskiej osiągający dobre wyniki w nauce, deklarujący chęć realizacji celów Koła,

  2. w drodze wyjątku student innej uczelni pragnący współpracować z Kołem w zakresie działalności naukowo-badawczej,

  3. pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej,

  4. opiekun naukowy Koła.

§11.

O przyjęciu studenta w poczet członków Koła decyduje Zarząd (na wniosek zainteresowanego). Nieprzyjętym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§12.

Za szczególne zasługi lub wspomaganie materialnie działalność Koła, Naukowe Koło Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej może nadawać tytuł Honorowego Członka Koła, osobom nie będącym już studentami. Może też nadawać tytuł Honorowego Prezesa Koła byłym prezesom, którzy wybitnie przyczynili się do rozwoju Koła. Członkostwo honorowe i tytuł Honorowego Prezesa nadaje Walne Zebranie Koła na wniosek Zarządu Koła.

§13.

Członkostwo Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej ustaje w wyniku:

  1. wystąpienia z Koła na własne żądanie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia,

  2. wygaśnięcia uprawnień studenckich z wyjątkiem przypadku określonego w §5 pkt.3,4 oraz §7,

  3. wykluczenie z Koła decyzją Zarządu Koła.

§14.

Osobie ukaranej czy wykluczonej z Koła przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej.

§15.

Członek Koła ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,

  2. współdziałać w kształtowaniu i realizacji programu Koła w drodze wypowiadania się i zgłaszania wniosków i interpelacji,

  3. oceniać pracę Zarządu Koła,

  4. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło.

§16.

Obowiązkiem członka Koła jest:

  1. brać czynny udział w działalności Koła,

  2. stosować się do postanowień Statutu Koła,

  3. wykazywać się dobrymi wynikami w nauce.

§17.

Zarząd i Opiekun Koła mogą wystąpić z wnioskiem do Władz Uczelni o przyznanie nagrody dla wyróżniających się pracą i osiągnięciami członków Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej.

 

Rozdział IV: Siedziba i Opiekun Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej.

§18.

Nad pracą Zarządu na bieżąco czuwa Opiekun Koła.

§19.

Naukowe Koło Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej mieści się na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i korzysta z jego pomocy naukowej, organizacyjnej i materialnej oraz bazy lokalowej.

§20.

Funkcje opiekuna Koła pełni pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej powołany przez Dziekana na wniosek Zarządu Koła.

§21.

W tym samym trybie może nastąpić odwołanie Opiekuna.

Rozdział V: Patron Honorowy Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej.

§22.

Patron honorowy Koła służy pomocą w powoływaniu inicjatyw oraz nawiązywaniu kontaktów sprzyjających rozwojowi działalności Koła.

§23.

Tytuł Patrona Honorowego nadawany jest osobie lub przedsiębiorstwu o uznanym autorytecie na wniosek Zarządu Koła.

Rozdział VI: Fundusze Naukowego Koła Matematyki.

§24.

Fundusze Koła pochodzą z dotacji Politechniki Gdańskiej, darowizn oraz zapisów rzeczowych i finansowych, od pozyskanych sponsorów, źródeł własnych członków, dochodów z działalności prowadzonej przez Koło.

§25.

Wpływy finansowe Koła ulokowane są na koncie Politechniki Gdańskiej i wykorzystywane przez Koło na zasadach obowiązujących w Uczelni.

§26.

Za gospodarkę finansową Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej odpowiedzialny jest Zarząd Koła.

Rozdział VII: Postanowienia ogólne.

§27.

Statut Naukowego Koła Matematyki Studentów Politechniki Gdańskiej obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie i zatwierdzenie przez JM Rektora oraz Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

§28.

Zmiany w statucie Naukowego Koła Matematyki konieczne ze względu na zmiany statutu Politechniki Gdańskiej, zmiany organizacyjne w Uczelni i inne ważne powody, wymagają przyjęcia ich przez Walne Zebranie i zatwierdzenia przez Władze Uczelni.

Skomentuj: Statut koła